Algemene Verordering Gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING van Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken

 

Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van

de Kamer van Koophandel onder nummer 40634169 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van

het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze

privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken verwerkt en

voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 

  1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken
  2. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken (zoals een lidmaatschap of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
  3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 

1.2 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 

  1. voorletters en naam;
  2. geboortedatum;
  3. adres;
  4. e-mailadres;
  5. telefoonnummer;
  6. leeftijd;
  7. geslacht;
  8. rekeningnummer(s);
  9. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
  10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
  11. browsercookies.
  12.  

1.3 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken kan deze gegevens gebruiken om:

 

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten (3de hengelvergunning);
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.

 

1.4 Foto’s van evenementen

 

In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant, hetver enigingsblad of op de website van de vereniging toegestaan. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat zijn foto wordt gepubliceerd. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.

Het is dus meestal wel toegestaan foto's te maken in de openbare ruimte en die te publiceren, zonder dat de personen die in beeld komen toestemming hoeft te worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Door deel te nemen aan een evenement van HSV Alkmaar & Omstreken bestaat de kans dat er foto’s worden gemaakt die op de website of  ander medium kunnen worden gepubliceerd, mocht u hier bezwaar tegen hebben moet u dat schriftelijk bekend maken bij de vereniging, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken via telefoonnummer 072-5400108 of per e-mail: hsvadmin@xs4all.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken met betrekking tot u verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

3.1 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

 

4.1 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

 

4.2 Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Alkmaar & Omstreken daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. WIJZIGINGEN

 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Alkmaar, April 2018

 

Copyright 2013-2022