Loopvergunning

Loopvergunning oevers kanaal Omval-Huigendijk/Alkmaar-Huigendijk (Hoornse Vaart) met uitzondering van de periode van 1 maart to 15 juni.
Maar.............


Verbod op het betreden van de noord- en oostoevers van de Molensingel.


"Alkmaar en Omstreken" heeft van de provincie Noord-Holland ontheffing van een toegangs- verbod voor de oevers van het kanaal Omval-Huigendijk en kanaal Alkmaar-Huigendijk.


Deze zogenaamde loopvergunning is geen vrijbrief om ook de binnenzijde van de dijk, het zogenaamde "Lage land" te betreden!


Regelmatig worden er vissers gesignaleerd aan de noord- en oostzijde van de Molentocht. Deze lopen kans bekeurd te worden.


Om precies te zijn gaat het om:


A. de westelijke oever van het kanaal
Omval-Huigendijk, met uizondering van het gedeelte tussen het NH-kanaal en de Nieuwe Schermerweg. (ook geheten: Schermerringvaart)


B. de zuidelijke oever van het kanaal
Alkmaar-Huigendijk van ± 100 meter ten oosten van de Halvemaansbrug (Herenweg) tot ± 580 meter ten oosten van deze brug. (ook geheten: Hoornse Vaart)


In overleg met de werkgroek Molensingel van de vereniging Landschap Noord-Holland is de dijk verboden gebied tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Het Lageland langs de Molensingel is dus verboden terrein.Ook voor sportvissers!


In opdracht van de Provincie Noord-Holland is er een beheerplan gemaakt voor een ecologische herinrichting van De Leedjes en omgeving. Hier valt ook Het Lageland onder. Het project wordt mede gefinancierd door de Gemeente Alkmaar, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het HAL-bureau. Het terrein De Leedjes en de dijken langs de Hoornsevaart en de Schermerringvaart liggen in de Gemeente Alkmaar. Zo ook Het Lageland.


Het project wordt mede uitgevoerd door vrijwilligers van het Landschap Noord-Holland De werkgroep Molensingel . Zij hebben de herinrichting en beheer van het Lageland op zich genomen. Op het Lageland komen veel moeras -en watervogels voor en zeldzame planten. Zowel in de winter als in het voorjaar en de zomer wordt er gefoerageerd, gerust en gebroed door zeldzaam wordende vogelsoorten zoals de smient, wintertaling, bergeend ,watersnip en houtsnip, grutto en tureluur.


Daarom: Geen sportvissers meer op het Lageland.De loopvergunning op de dijken van de Hoornsevaart en de Schermerringvaart blijft gehandhaafd (zie hierboven). Echter met uitzondering van het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni.


Het Lageland is dus in zijn geheel verboden terrein voor alle personen.
Bij overtreding kan er bekeurd worden.
 
Sportvissers let op uw zaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013-2022